Waarde Gestuurd ICT Performance Management

Onze Diensten

Voor een aanpak voor de continue prestatie verbetering voor ICT organisaties lees dit document.

 

Goodwin Solutions wil u helpen uw doelstellingen te realiseren. Hiervoor beschikken wij over ruime kennis en ervaring op het gebied van:

  • Portfoliomanagement, het management van de geplande verbeteringen van de dienstverlening van de organisatie om de ondernemingsdoelstellingen te kunnen realiseren. Doelstellingen, afbakening en resultaatsbijdrage moeten hier goed worden gedefinieerd en gemeten;
  • Cost en Performancemanagement, het managen van de performance van de organisatie door de te leveren diensten te meten op hun (niet) functionele en financiele bijdrage en voorstellen te definieren ter verbetering.
  • Programmamanagement, het management om projecten te initieren en goedgekeurde verbeterprojecten te toetsen op hun bijdrage en succesvol op te leveren en te verankeren in de organisatie;
  • Enterprise Integratie, Service georienteerde architectuur, het inrichten van systemen en organisaties dat ze sneller kunnen reageren op veranderingen tegen lagere kosten. Integratie van

Door deze kennis en ervaring te combineren met de aanwezige energie, kennis en ervaring binnen uw eigen organisatie zijn we in staat dit op een effectieve wijze in uw voordeel aan te wenden.

Onze werkwijze

Onze werkwijze is resultaatgericht, open en transparant. Hierbij herkennen we 4 fases:

  • Initiatie, In nauw overleg met de opdrachtgever definieren we de missie en doelstellingen en identificeren we de sleutelspelers nodig voor het traject.
  • Definitie, Samen met de sleutelspelers in de organisatie kijken we wat nodig is om de doelstellingen te kunnen realiseren. Hierbij kijken we hoe, waarmee en wanneer we de benodigde resultaten kunnen opleveren om de doelstellingen te kunnen realiseren. Kwantificering van de verwachte kosten en baten zijn hier een belangrijk aspect. Het resultaat van deze fase is een helder overzicht van op te leveren producten, een doorloop- en inzetplanning en kostenindicatie. Tevens worden de belangrijke risico's in kaart gebracht en maatregelen geinitieerd de impact te beperken.
  • Realisatie, In deze fase worden de deel trajecten gestart om de afgesproken producten op te leveren aan de lijnorganisatie en worden de instrumenten ingericht om tijdens maar zeker ook na afloop van het traject de realisatie van de doelstellingen te meten. Voortgang en risico's worden gevolgd en helder gerapporteerd. Waar nodig worden verbetervoorstellen aangedragen en ter goedkeuring voorgelegd.
  • Afronding, in deze fase worden de laatste openstaande zaken overgedragen aan de lijnorganisatie en wordt er een evaluatie gehouden met de sleutelpersonen over het traject. Kosten van het traject zijn bekend, de eerste metingen over de realisatie van de baten in de lijn zullen beschikbaar zijn. Het geheel zal in een eindrapport worden vastgelegd.